<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=unicode" http-equiv=Content-Type></HEAD>
<BODY>
<BODY>

Nab&#237;z&#237;me V&#225;m pr&#225;ci extern&#237;ho asistenta.<br>
<br>
Tato pr&#225;ce zabere 1-2 hodiny t&#253;dn&#283; a nevy&#382;aduje absolutn&#283; &#382;&#225;dn&#233; investice. <br>
Podstata t&#233;to pr&#225;ce spo&#269;&#237;v&#225; ve zpracov&#225;n&#237; objedn&#225;vek klient&#367; ve Va&#353;em m&#283;st&#283;.<br>
<br>
Tato pr&#225;ce nen&#237; slo&#382;it&#283;j&#353;&#237;, ne&#382; &#250;hrada slo&#382;enek za komun&#225;ln&#237; slu&#382;by.<br>
<b>Za ka&#382;dou objedn&#225;vku dost&#225;v&#225;te od 90 do 350 euro.</b> V&#253;plata je ka&#382;d&#253; p&#225;tek! <br>
Podle Va&#353;eho p&#345;&#225;n&#237; m&#367;&#382;ete postupn&#283; zvy&#353;ovat po&#269;et zpracov&#225;van&#253;ch objedn&#225;vek.<br>
 <br>
Zaru&#269;ujeme pr&#225;ci pro v&#353;echny z&#225;jemce. Ale po&#269;et m&#237;st je omezen! Proto napi&#353;te &#382;&#225;dost hned te&#271;.<br>
<br>
A za&#269;n&#283;te vyd&#283;l&#225;vat ji&#382; p&#345;&#237;&#353;t&#237; t&#253;den. <br>
<br>
<b>V &#382;&#225;dosti, pros&#237;m, uv&#225;d&#283;jte: </b><br>
Va&#353;e cel&#233; jm&#233;no: <br>
V&#225;&#353; e-mail: <br>
M&#283;sto, v n&#283;m&#382; bydl&#237;te: <br>
<br>
&#381;&#225;dost ode&#353;lete na m&#367;j e-mail <b>May@risejobcz.com</b>, osobn&#283; V&#225;m odpov&#237;m do 2 pracovn&#237;ch dn&#367;.<br>
  <br>
S &#250;ctou, <br>
Doktor May 


</BODY></HTML>